Hundeabgabe

Hundeabgabe pro Hund € 50,00 im Jahr

Hundeabgabe pro Wachhund € 30,00 im Jahr


Keine Steuer